ندا مویدی

فعالیت در گروه هونرین به مدت 5 سال

شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در رشته تذهیب و گل و مرغ

ساخته های ندا مویدی

۲۷۰۰۰۰تومان

۲۵۰۰۰۰تومان

۲۸۰۰۰۰تومان

۲۲۰۰۰۰تومان

۱۸۰۰۰۰تومان

۳۵۰۰۰۰تومان

۳۸۰۰۰۰تومان

۴۵۰۰۰۰تومان

۳۰۰۰۰۰تومان

۳۰۰۰۰۰تومان

۳۰۰۰۰۰تومان

۵۰۰۰۰۰تومان

۳۵۰۰۰۰تومان

۲۰۰۰۰۰تومان

۲۵۰۰۰۰تومان

۱۸۰۰۰۰تومان

۲۰۰۰۰۰تومان

۷۹۰۰۰۰تومان

۳۸۰۰۰۰تومان

۳۵۰۰۰۰تومان

۳۰۰۰۰۰تومان

۵۵۰۰۰۰تومان

۱۸۰۰۰۰تومان