مهسا سلیمانی

عضو مرکز توسعه هنرهای تجسمی ایران

فعالیت در گروه هونرین به مدت 5 سال

شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در رشته تذهیب

ساخته های مهسا سلیمانی

۷۸۰۰۰۰تومان

۲۵۰۰۰۰تومان

۲۲۰۰۰۰تومان

۸۰۰۰۰۰تومان

۳۰۰۰۰۰تومان

۳۰۰۰۰۰تومان

۲۰۰۰۰۰تومان

۵۰۰۰۰۰تومان

۲۲۰۰۰۰تومان

۳۰۰۰۰۰تومان

۲۸۰۰۰۰تومان