فاطمه باقری

فعالیت در گروه هونرین به مدت ۵ سال
شرکت در نماشگاه بین المللی قرآن و کسب مقام سوم در رشته تذهیب
شرکت در نمایشگاه خط و تذهیب در کشور قطر سال ۷۹
شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در رشته تذهیب
مربی سفال و نقاشی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ساخته های فاطمه باقری

۲۸۰۰۰۰تومان

۱۸۰۰۰۰تومان

۱۹۰۰۰۰تومان

۲۰۰۰۰۰تومان

۳۰۰۰۰۰تومان

۸۰۰۰۰۰تومان

۲۰۰۰۰۰تومان

۲۰۰۰۰۰تومان

۱۸۰۰۰۰تومان

۱۷۰۰۰۰تومان

۴۰۰۰۰۰تومان

۱۸۵۰۰۰تومان

۴۰۰۰۰۰تومان

۲۲۰۰۰۰تومان