خوش نویسی

خط : استاد احد پناهی

تذهیب : لیلا بیرامی

خط : استاد غلام حسین امیرخانی

تذهیب : لیلا بیرامی

خط : استاد محمد حیدری

تذهیب : لیلا بیرامی

خط : استاد یدالله کابلی خوانساری

تذهیب : لیلا بیرامی

خط : استاد یدالله کابلی خوانساری

تذهیب : لیلا بیرامی

خط : استاد غلام حسین امیرخانی

تذهیب : لیلا بیرامی

خط : استاد غلام حسین امیرخانی

تذهیب : لیلا بیرامی

خط : استاد یدالله کابلی خوانساری

تذهیب : لیلا بیرامی

خط : استاد غلام حسین امیرخانی

تذهیب : لیلا بیرامی