ندا مویدی

فعالیت در گروه هونرین به مدت 5 سال

شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در رشته تذهیب و گل و مرغ

ساخته های ندا مویدی

۲۷۰۰۰۰تومان

۲۵۰۰۰۰تومان

۲۲۰۰۰۰تومان

۳۵۰۰۰۰تومان

۳۸۰۰۰۰تومان

۴۵۰۰۰۰تومان

۳۰۰۰۰۰تومان

۵۰۰۰۰۰تومان

۲۰۰۰۰۰تومان

۱۸۰۰۰۰تومان

۲۰۰۰۰۰تومان

۳۸۰۰۰۰تومان

۳۵۰۰۰۰تومان

۵۵۰۰۰۰تومان